නිරෝධායනය ගැන පොලිසියෙන් ප්‍රකාශයක් - අවුරුද්දේ විශේෂ ආරක්ෂාවක් - Hiru News 08-04-21