ප්‍රදේශ රැසකට බලපා ඇති පානීය ජල අර්බුදය - Hiru News 16-04-19