කල් යන මැතිවරණය ගැන පක්ෂ විපක්ෂ කියන කතා - Hiru News 24-05-20