තවමත් විසඳුමක් නැති පොහොර අර්බුදය - ජනපති ලේකම්ගෙන් විශේෂ නිවේදනයක් - Hiru News 25-10-21