අගමැති දෙමළ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම - Hiru News 15-01-20