පොලිසියට ජනතාව එක්ක පුද්ගලික තරහක් නැහැ - Hiru News 23-05-20