තරුණයෙකුට දිවි අහිමි කළ යතුරුපැදි අනතුර - Hiru News 12-01-19