පාලම් පාරු අනතුරට අත්අඩංගුවට ගත් කින්නියා නගරාධිපතිට ලැබුණු නියෝගය - Hiru News 26-11-21