ජනපති හමුවෙන්න ඊයේ ගිය කට්ටිය - අරගලය මර්දනය කරන සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු එපා - Hiru News 06-08-22