ඉල්ලා අස්කරගත් අරගල පෙත්සම් - හිටපු ජනපති සිංගප්පූරුවෙන් තායිලන්තයට - Hiru News 11-08-22