විදුලි කැපිල්ලෙන් අඩාල වන ජන ජීවිතය - විදෙස් සංචාරකයිනුත් කම්පනය වෙලා - Hiru News 30-01-23