ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය වැට්ටුවේ ආණ්ඩුව - ළමා මානව හිමිකකම් නැති කරේ කවුද - Hiru News 19-03-23