මැතිසබය විසුරුවන ප්‍රචාරය කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයක් - Hiru News 16-05-24