බලය ගන්න තමයි මේගොල්ලෝ කුරානය විකෘති කළේ - Hiru News 13-07-19