''අපේ වැරදි අපි තාමත් හදාගෙන නෑ'' - ''ප්‍රේක්ෂකයින්ට කිසිම වරදක් කියන්න බෑ'' - Hiru News 17-06-24