ලක්ෂ ගණන් වංචා කර දරුවන් රුසියාවේ අතරමං කර එද්දී කටුනායකදී අත්අඩංගුවට - Hiru News 25-06-24