දැරියකට අසැබි දසුන් පෙන්වා හදිකළ අයෙක් පොලිසියෙන් එනවිට ගෙළ වැළලාගෙන - Hiru News 24-02-24