භාවනා කිරීමෙන් හොර තක්කඩි එලවන්න බෑ - ස්ටාර්ලින් නිදහස් කරන තෙක් අරගලයේ - Hiru News 06-08-22