අනුරට කවදාවත් ගෝඨාභය වගේ වෙන්න බෑ! - මේ ආණ්ඩුව කෘෂිකර්මාන්තයට හානි කළේ නෑ - Hiru News 14-10-21