බඩු මිලේ වැඩිවීම ගැන තීරණය ලබන සතිය මුල - වෙළෙඳුන්ටත් විශේෂ දැනුම් දීමක් - Hiru News 25-09-21