හමුදාව සහ පොලීසියෙන් - සංගීත ප්‍රතිකාරයක් - Hiru News 08-04-20