සමෘද්ධි සහනාධාරය නොලැබුනු ජනතාව වීදි බසී - Hiru News 13-06-19