පොළොන්නරුවේ පොහොට්ටුවේ ජන රැළියට ජන ගඟක් - Hiru News 09-11-19