උද්ඝෝෂණ කියන්නෙ කඨීන පිංකමක් නෙවෙයි - අරගල කරන්න එපා කියල ජනපති කිව්වෙ නෑ- Hiru News 25-11-22