පෞද්ගලීකරණයට එරෙහිව කොටුවේදී විරෝධතාවක් - ''අපි කියනවා රනිල් ඒවා නම් වානා'' - Hiru News 16-05-24