ඉන්ධන සැපයුම්වලට මුදල් ගෙවීමේ සැලැස්මක් - ඇයි අපි ව අමු අමුවේ රැවැට්ටුවේ - Hiru News 28-06-22