ගුරු වැටුපෙන් ගිනිගත් මැතිසබය - ''ලංකාවේ හමුදාව දෙපැත්තට බෙදිලා ගහගන්නවා\' - Hiru News 25-04-24