පාසල් සිසුවියන් සඳහා සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය - Hiru News 03-04-24