ස්විස් තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට උපවාසයක - Hiru News 03-12-19