ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සභාවේ සාමාජිකයින් - මුජිබර් වෙනුවට ආපු ෆවුසි - Hiru News 25-01-23