විදුලිබල අමාත්‍යංශ ලේකම්ට අමතක වූ රැස්වීම - Hiru News 10-10-19