ගෝඨාගෝගම තියන්න අපි එකග වුණා - බී.බී.සී සේවය සමග අගමැති කළ සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව - Hiru News 15-05-22