මැතිවරණය ගැන සුජීවට ලැබුණු හෝඩුවාව - ''එතුමා කොහෙන් හරි ගැටයක් ගහන්න බලන්නේ'' - Hiru News 13-02-24