එක්නැලිගොඩ පැහැර ගැනීම පිටුපස ඉන්නේ පාඨලී - Hiru News 15-01-20