බදු ගැන අජිත් පී පෙරේරා ආණ්ඩුවෙන් කළ ඉල්ලීම - Hiru News 23-05-20