අමෙරිකානු තානාපති විදේශ ලේකම්ට යැවූ ලිපිය - Hiru News 12-07-19