අර්බුදයකට මැදි වූ ආසියානු ක්‍රිකට් තරගාවලිය - අහිමි කර ගත්තාද අහිමි උනාද - Hiru News 11-08-22