රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ධුරය හොබවන ආණ්ඩුවක - අපි කොටස්කරුවන් වෙන්නේ නෑ ! - Hiru News 13-05-22