සජිත් මහින්ද රාජපක්ෂට හොඳ අනුගාමිකයෙක් - මේ මන්ත්‍රීවරු අහසින් වටිලා නෑ - Hiru News 25-11-22