තෙල් සොයා කටාර් යන කංචන - අන්තිම තෙල් බිංදුව හිඳුණට පස්සේ මතක් වෙන තෙල් සෙවීම - Hiru News 28-06-22