රටේ අනාගතය ගැන සිතීමේ අවසන් අවස්ථාව උදාවෙලා - Hiru News 16-10-19