ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ තනියම කරන්න බෑ - ඒක ඔබතුමාටත් බෑ සජිත් ජනපති වුණත් බෑ - Hiru News 06-08-22