හරක්කටාගෙන් සහ සලිදුගෙන් ප්‍රශ්න කෙරෙන හැටි - මැඩගස්කර ගිය ගමනේ මුද මැද අග - Hiru News 19-03-23