තමාගේ ප්‍රතිපත්ති සමඟ දේශපාලකයින් සැප විඳි කාලය අවසන් කරන බව සජිත් කියයි - Hiru News 24-02-24