හැරෙන තැපෑලෙන් යන්න ගිය ඇමරිකානුවා - චෝදනා ප්‍රත්ක්ෂේප කරන ගුවන් තොටුපොළ - Hiru News 14-10-21