නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් ඉවත්වීමට හමුදාවේ පාඨමාලා හැදෑරූ පිරිසට බාධාවක් - Hiru News 25-04-24