ආර්ථිකය ගැන තිබෙන චෝදනා මහින්ද ප්‍රතික්ෂේප කරයි - \'මඩ ගහන අයගේ අතේ මඩ ගෑවෙයි\' - Hiru News 22-11-23