මිනිසුන්ට අත්හදා බලා සාර්ථක වූ කොවිඩ් එන්නත - Hiru News 24-05-20