විභාග මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් - විභාගයට පෙර අවවාදයක් - Hiru News 26-05-23