එජාපයට රට සුරකින ජන පවුරෙන් ප්‍රබල චෝදනාවක් - Hiru News 09-11-18